Programul Comert si Servicii
Beneficiari eligibili

finantare_pro_consult__03
Microintreprinderi
finantare_pro_consult__03
IMM-uri (Intreprinderi Mici & MIjlocii)

Valoarea finantarii

finantare_pro_consult__01

250.000 lei

finantare_pro_consult__01

Intensitatea finantarii

90% Finantare cu fonduri europene nerambursabile, 10% Contributie proprie.

Perioada depunere

finantare_pro_consult__02

Perioada imediat următoare

Criterii de acordare: in ordinea descrescatoare a punctajului.


IMM-urile (inclusiv cele din Bucuresti si judetul Ilfov) cu vechime de cel putin 2 ani, care au avut anul trecut 3 angajati pot obtine pana la 250.000 lei pentru magazine online, cititoare de coduri de bare, echipamente IT (laptop, imprimanta, monitor, server, etc), cantare electronice, case de marcat, masini, utilaje si instalatii de lucru, electro si motostivuitoare, mobilier, autoutilitare, pagini web. Obiectivul programului de dezvoltare a activitatilor de comercializare a porduselor si serviciilor de piata este incurajarea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. A fost publicat ghidul solicitantului iar programul urmeaza sa se deschida in perioada imediat urmatoare!

Cheltuieli eligibile

 • Achizitie echipamente tehnologice, masini, utilaje

 • Achizitionare electro si moto stivuitoare
 • Achizitie echipamente IT, cititoare coduri de bare, cantare elecrice, aparate de marcat electronice fiscale

 • Achizitie spatii comerciale;
 • Website, software comert online;

 • Consultanta, Proiectare;

11. Ajutorul Financiar Nerambursabile se acorda pentru urmatoarele categorii de activitati/cheltuieli eligibile:

a) achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta/copiator/multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii)conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioaresau obiecte de inventar asimilate acestora.

b) achizitionarea de cititoare pentru cod de bare;

c) achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare;

d) achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale;

e) achizitionarea de echipamente tehnologice,masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare,conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare sau obiecte de inventar asimilate acestora,cu exceptiajocurilorde noroc mecanice, electrice, electronice, meselorde biliardsi automatelormuzicale;

f) achizitionarea de electro si motostivuitoareconform grupa 2.3.6.8.1 dinHG 2139/2004;

g) investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente),softwarepentru comertul on-linesaupentru desfasurareaactivitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata.

h) achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale(ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarma).conform Hotararii Guvernuluinr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioaresau obiecte de inventar asimilate acestora;

i) achizitionareade autoutilitare din categoria N1, N2, N3,cu exceptia vehiculelor de teren simbol Gconform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare,respectiv cu exceptia vehiculelor de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contultertilor sau contra cost. In cazul in care intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis, pe langa activitatea eligibila pentru care solicita ajutor in cadrul schemei de minimis, desfasoara si activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achizitionarea de mijloace de transport marfa, decat daca se asigura, prin separarea activitatilor sau o districtie clara intre costuri, ca activitatea exclusa din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiaza de ajutoare de minimis.

j) certificarea unui sistem de management al calitatii/mediului/sanatatii si securitatii ocupationale/sigurantei alimentelor, in conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de management al calitatii);SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al sigurantei alimentelor); OHSAS 18001: 2007(sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale), simplu sau integrat;

k) realizarea uneipagini webpentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate(inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin altapagina websi care trebuie sa fie functionalala data depunerii cererii de eliberare a AFNsi pe toata perioada de monitorizare;

l) achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie3pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;

m) achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizareaferente spatiului de comertsauservicii;

n) participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesionala/specializare/perfectionare profesionala in domeniul activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pentru care a solicitat finantare, participarea la cursuri privind notiuni fundamentale de igiena necesare in activitatile de comercializare a produselor si serviciilor de piata4;

o) comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorate institutiilor financiare care emit garantii pentru credite,in cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de investitiiacceptate in cadrul Programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului;

p) consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului (maxim 8000 lei fara TVA). Furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta care au dreptul legal de a desfasura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanta in statut sau sunt intreprinderi care au ca activitate autorizata a fi desfasurata una dintre activitatile incluse in cod CAEN clasa 70.

q) achizitionarea de spatii comerciale de comert sau prestari servicii in legatura directa cu activitatile codului CAEN pe care se acceseaza Programul. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa*;

22. Pentru activitatile de implementare si certificare a sistemelor de management, in vederea implementarii si certificarii sistemelor de management se finanteaza urmatoarele categorii de servicii:

a) cursuri de instruire pentru personalul implicat in activitati legate de calitate/mediu/sanatatea si securitatea ocupationala/siguranta alimentelor (auditor intern);

b) consultantaprivind intocmirea documentatieide implementare a sistemelor de management;

c) certificarea sistemului de management al calitatii/mediului/sanatatii si securitatii ocupationale/sigurantei alimentelor, simplu sau integrat.

Activitatile de consultanta prevazute la pct. 4.2, alin. 1, lit. p) si pct. 4.2, alin. (2), lit. b) nu pot depasi cumulat 8000 lei fara TVA.

33. Alte previziuni
 1. Prin acest Program nu se finanteaza activitatile de re-certificare a sistemelor de management; se finanteaza numai extinderea certificarii unui sistem de management la un sistem integrat.
 2. Furnizorii de servicii de instruire eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de instruire autorizateconform legii,care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizeaza instruirea in domeniul respectiv.
 3. Furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta care au dreptul legal de a desfasura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanta in statut sau sunt intreprinderi care au ca activitate autorizata a fi desfasurata una dintre activitatile incluse in cod CAEN clasa 70.
 4. Furnizorii deservicii de certificare eligibili in cadrul Programului pot fi numai organisme de certificare acreditateconform legii, in domeniul pentru care agentul economic beneficiar le solicita serviciile.
 5. Bunurile achizitionate in cadrul programului pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar. In cazul mijloacelor fixe, acestea trebuie sa aiba fara TVA, o valoare minima de intrare de 2.500 lei, conform Hotararii Guvernului nr. 276/2013privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe. Nu se permite achizitionarea bunurilor care au constituit obiectul unei subventionari/finantari nerambursabile din alte surse.
 6. Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane(cu exceptia comisionului de garantare),ambalajul, transportul, punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate, nu sunt eligibile.
 7. Solicitantii care au semnat contractul de finantare au obligativitatea de a achizitiona bunurile si serviciile eligibile in conditii de piata,cu respectarea principiilor prevazute in legislatia in vigoareprivind atribuirea contractelor de achizitie,respectiv sa intocmeasca un dosar de achizitie care sa cuprinda: cereri de oferta(minimum 3),ofertele primitetrebuie sa cuprinda si datele de identificare ale ofertantuluisispecificatiile tehnice solicitate prin cererile de oferta, un proces verbal semnat de reprezentantul legal al intreprinderii prin care sa fie justificata alegerea ofertei castigatoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii. Acest dosar va fi prezentat dupa incheierea contractului, la momentul depunerii decontului. Dosarul de achizitiese intocmeste pentru toate bunurile si serviciile eligibilecu exceptia comisionului de garantaresi a consultantei. Nerespectarea cerintelor de mai sus conduce la respingerea decontului.
 8. Beneficiarii sunt obligati sa nu schimbe destinatia bunurilor achizitionate prin program, sa le mentina in stare de functionare si sa le pastreze in proprietatea societatii pe intreaga perioada de monitorizare a programului,respectiv 3 ani, incepand cu anul urmator semnarii contractului de finantare(anii 2021, 2022, 2023).In caz contrar se va propune demararea procedurilorde recuperare a alocatiei financiare nerambursabile, impreuna cu dobanzile si penalitatileaferente.
 9. Cheltuielile efectuate de catre operatorul economic trebuie sa fie in legatura cu fluxul activitatilor/subactivitatilor (ex: aprovizionare/promovare,activitatea codului CAEN, distributie/vanzare),care sunt necesare desfasurarii activitatilor codului CAEN pentru care se solicita finantare, asa cum sunt detaliate activitatile codului CAEN in “Clasificareaactivitatilor din economia nationala-CAEN Rev2.Cheltuielile mentionate la art 4.2 (1) lit. d.), g.), h.), j.), k.), l.), m.), n.), o.), p.) sunt eligibile pentru toate codurile CAEN eligibile in cadrul programului.
 10. In cazul activelor achizitionate, ajutorul financiar va fi acordat numai daca acestea sunt noi (cu exceptia spatiilor) la momentul efectuarii vizitei de certificare a cheltuielilor si pretul acestora este stabilit in conditii de piata.In caz contrar,nu se acorda alocatia financiara nerambursabila.
 11. Nu se acorda ajutor financiar pentru activele achizitionate in sistem de leasing si pentru activele second-hand.

Conditii eligibilitate

 • Domeniul de Activitate: Comert / Servicii;

 • Vechime firma: cel putin 2 ani;

 • Locatie: urban sau rural;Programează o ședință de consultanță gratuită

Completează formularul iar un consultant de fonduri europene te va suna.


Strada Mihail Sadoveanu 27, Târgu Jiu, România, 210006