Sprijin instalare Tineri Fermieri
Beneficiari eligibili

finantare_pro_consult__03

Persoane, PFA, II, IF, SRL

 • Tineri peste 18 ani – sub 41 ani , care au absolvit minim 8 clase
 • Trebuie sa aiba pregatire in domeniul agricol /veterinar / economie agrara sau sa fie dispus sa finalizeze un curs dupa aprobarea proiectului (in max 33 de luni)

 • Sa nu apara inregistrari de terenuri/animale mai vechi de 24 de luni la APIA/DSVSA pe numele tanarului
 • Sa nu fi accesat masurile 6.1, 112, 141 sau 6.3 (nici solicitantul nici sotul/sotia)
 • Sa detina/ia in arenda/in concesiune terenuri /animale de o anumita valoarea economica pentru a fi eligibil sa depuna proiect- vezi detalii Valoare SO

Valoarea finantarii

finantare_pro_consult__01

max 70.000 euro

finantare_pro_consult__01

Intensitatea finantarii

100% fonduri europene – contributie proprie 0%

Condiții eligibilitate

2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Solicitanţi eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

 • Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
 • Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

Exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;
 • Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
 • Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA;

*stabilirea tipului de exploataţie, se utilizează referinţele la ha / capete de animale/ familii de albine pentru încadrarea în tipul de zonă.

*Pentru încadrarea proiectului în teritoriul ITI, terenurile sau efectivele de animale (cuantificate în ha/capete de animale/familii de albine) din teritoriul ITI trebuie să depăşească 50% din total terenuri/efective de animale din exploataţia vizată pentru sprijin – conform Anexei 17 – Lista UAT din zona unde se implementează Instrumentul Teritorial Integrat (ITI).

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, în funcție de forma de organizare sunt:

 • persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
 • individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);
 • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);
 • o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF);
 • asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Tânărul care se instalează (cel care reprezintă societatea în relaţia cu AFIR) va fi membrul asociat desemnat de către asociaţi ca administrator al societăţii.

* exploataţie pomicolă reprezintă exploataţia în care ponderea culturilor de specii pomicole în cadrul calculului SO al exploataţiei este dominantă (procentul cel mai mare) în totalul SO al exploataţiei vegetale. În cazul exploataţiilor mixte, dacă exploataţia este majoritar vegetală, ponderea culturilor din specii pomicole în cadrul calcului SO al sectorului vegetal din exploataţie trebuie să fie dominantă (procentul cel mai mare din total vegetal).

Conform Legii nr. 346 din 14 iulie 2004, cu completările şi modificările ulterioare, privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, prin întreprindere se înţelege: orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să realizeze activităţi de producţie, şi comerţ, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice.

Indiferent de forma de organizare, solicitanţii trebuie să respecte încadrarea în categoria microîntreprinderi sau întreprinderi mici:

 • microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

N.B.! Înfiinţarea unei noi întreprinderi, trebuie să menţină condiţia privind microîntreprinderile/întreprinderile mici – ţinând cont de întreprinderi partenere/legate, număr de salariaţi, cifră de afaceri. Se va verifica, inclusiv, condiția de întreprinderi partenere sau legate definite conform prevederilor Legii nr.346/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru încadrarea în categoria de microîntreprindere sau întreprindere mică. Vor fi eligibili solicitanții care desfășoară activitate agricolă numai prin intermediul formei de organizare în numele căreia solicită sprijinul, respectând totodată statutul de microîntreprindere/ întreprindere mică.

Întreprindere autonomă întreprinderea care deţine mai puţin de 25% din capitalul social şi/ sau drepturile de vot în structura altor întreprinderi şi/ sau alte întreprinderi deţin mai puţin de 25% în întreprinderea dumneavoastră.

Întreprindere parteneră – întreprinderea care nu este clasificată ca întreprindere legată şi care se află în următoarea relaţie cu altă/alte întreprindere/întreprinderi: întreprinderea (din amonte) deţine, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (din aval);

Întreprindere legată – întreprinderea care se află în oricare dintre următoarele raporturi:

 • a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi;
 • b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;
 • c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;
 • d) o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.

Se prezumă că nu există o influenţă dominantă dacă investitorii prevăzuţi la alin. (3) al art. 42 din Legea nr.346/2004, nu sunt implicaţi direct sau indirect în conducerea întreprinderii respective, fără ca drepturile pe care le deţin în calitatea lor de acţionar sau asociat să fie prejudiciate.

Sunt considerate întreprinderi legate şi întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise la lit.a)-d), prin intermediul uneia ori mai multor întreprinderi sau prin oricare dintre investitorii prevăzuţi la alin. (3) al art. 42 din Legea nr.346/2004.

Întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează de comun acord, sunt, de asemenea, considerate întreprinderi legate, dacă îşi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente. O piaţă adiacentă este acea piaţă a unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte ori în aval pe piaţa în cauză.

Atenție! – Cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (3) al art. 42 din Legea nr.346/2004, cu modificările și completările ulterioare, o întreprindere nu poate fi considerată mică sau mijlocie dacă cel puţin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice.

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

 • să fie persoană fizică autorizată/ întreprindere familială/individuală sau persoană juridică
 • română;
 • să acţioneze în nume propriu.

N.B.! Tânărul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu trebuie să deţină părți sociale/ acţiuni în alte societăţi care desfășoară activități agricole sau în alte forme de organizare constituite conform OUG 44/2008, cu excepţia cooperativelor agricole şi grupurilor de producători.

Un tânăr fermier poate face parte dintr-o cooperativă agricolă sau un grup de producători, sau să se înscrie ulterior instalării într-o astfel de formă de asociere, cu condiţia menţinerii statutului de şef al exploataţiei agricole.

Categoriile de solicitanţi ai submăsurii 6.1 derulate prin PNDR 2014-2020, restricţionate de la

finanțare, sunt, după caz:

 • Solicitanții/beneficiarii/membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, înregistraţi în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât şi pentru FEADR, care NU achită integral datoria faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare;
 • Beneficiarii măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, denumită în continuare 112, beneficiarii măsurii 411-112 „Instalarea tinerilot fermieri” prin LEADER, denumită în continuare 411-112, şi beneficiarii măsurilor 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta ” denumită în continuare 141 și 411-141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta ” prin LEADR, denumită în continuare 411-141 din cadrul PNDR 2007-2013, precum și beneficiarii submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, inclusiv din zona ITI, submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” inclusiv din zona ITI din PNDR 2014-2020;

Exploataţiile care au beneficiat de sprijin prin intermediul măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, cele care au proiecte nefinalizate (fără statut de proiect finalizat sau reziliat) în cadrul Măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta ”, din PNDR 2007- 2013, dar sunt restricţionate şi cele care au beneficiat de sprijin prin intermediul submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” inclusiv din zona ITI 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” inclusiv din zona ITI, din PNDR 2014-2020, indiferent dacă au finalizat sau nu proiectul;

Beneficiarii contractelor de finanțare sM 6.1 care depun proiecte pentru oricare dintre celelalte măsuri care privesc activități agricole (de exemplu: sM4.1, sM4.1a, sM4.2, s.M4.2a – inclusiv din zona ITI) din cadrul PNDR 2014 – 2020, până la acordarea celei de-a doua tranșe de plată din PNDR 2014-2020.

Este permisă accesarea submăsurii non-agricole 6.2 / 6.4 în același timp cu submăsura 6.1, dar

prin Cereri de finanțare diferite.

N.B.! Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de administrare cu drepturi depline în calitate de şefi/ manageri ai unei exploataţii agricole, pentru prima dată. Transferul exploataţiei se realizează prin intermediul documentelor de proprietate şi/sau arendă şi/ sau concesionare. Exploataţia agricolă cu dimensiunea cuprinsă între 12.000 şi 50.000 SO produce în principal produse agricole vegetale şi/sau animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor. În dimensiunea economică a exploataţiei agricole, culturile şi animalele care asigură consumul uman şi hrana animalelor trebuie să reprezinte peste 75% din total SO, atât în anul 0

(conform definiției din prezentul Ghid al solicitantului) cât şi la solicitarea acordarii celei de a doua tranşe de plată (pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului).


Angajamente

 • Demararea Planului de Afaceri trebuie sa înceapa în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului
 • Inaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației (realizare vanzari egale cu 20% din prima transa)
 • Mentinerea investitiei 3 ani

Grila de Punctaj PNDR 6.1

PS1 Principiul sectorului prioritar care vizează sectoarele: zootehnic (bovine, apicultură, ovine și caprine) și vegetal (legumicultura, inclusiv producere de material saditor, pomicultura și producere de samânţă) max 30
PS1
CS1 – Sector zootehnic – bovine, apicultură, ovine și caprine și sector
vegetal – legumicultură – legume în câmp, în spații protejate, ciupercării,
producere de material săditor, pomicultură și producere de samânţă
30
PS2 Principiul comasării exploatațiilor având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral max 15
1. Solicitantul preia integral minim trei exploatații agricole 15
2. Solicitantul preia integral două exploatații agricole 10
3. Solicitantul preia integral cel puţin o exploatație agricolă 5
PS3 Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol max 25
1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul agricol 25
2. Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul agricol 20
3. Formare profesională care conferă un nivel de calificare superior nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate şi anume, prin studii/ curs de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională. 10
PS4 Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate max 25
1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial ridicat (conform studiului ICPA -anexat) 25
2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial mediu (conform studiului ICPA anexat) 20
PS5 Principiul raselor/ soiurilor autohtone 5
TOTAL 100

Despre Dimensiunea Economica a Exploatatiei

Pentru a fi eligibil sa depuna dosarul la programul PNDR SM 6.1 Sprijin Instalare Tineri Fermieri, terenurile si animalele pe care tanarul le detine / le-a luat in arenda/concesiune trebuie sa aiba o valoare economica de cel putin 12000 SO.

Dar ce este acest SO si cum se calculeaza?

Pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 dintre elementele care stau la baza determinarii eligibilitatii si punctajul unui proiect nu mai face parte “UDE” (Unitatea de Dimensiune Economica – ce exprima dimensiunea economica a unei exploatatii agricole determinata pe baza marjei brute standard a exploatatiei) ci “SO” (Valoarea Productiei Standard / in engleza Standard Output). Productia Standard totala (SO 2010) se calculeaza in euro, folosind cifrele obtinute de la exploatatiile agricole fiind o medie , luand in calcul categoria de cultura si specia de animale. Sunt utilizate productiile din 5 ani consecutivi pentru a micsora erorile ce pot fi cauzate de variatiile productiei unui singur an.

Deci SO = Standard Output

Exemple de Exploatatii (teren, animale) ale tanarului care il fac eligibil pentru a depune dosarul pe programul PNDR SM 6.1 Sprijin Instalare Tineri Fermieri:

Un tanar care detine/are in arenda/concesiune un teren de 2 Ha pe care cultiva legume (in camp) obtine 12.392 SO, deci este eligibil sa isi depuna dosarul la program

Un tanar care detine/are in arenda/concesiune un teren de 0,44 Ha pe care cultiva legume (in sera) obtine 12.103 SO, deci este eligibil sa isi depuna dosarul la program

Un tanar care detine 15 vaci de 2 ani sau peste (junici pentru reproductie) obtine 12.020 SO, deci este eligibil sa depuna dosarul la program -Un tanar care are 4 vaci de 2 ani sau peste (SO 3271), 100 de gaini ouatoare (SO 2156) , doua bivolite pentru lapte (SO 2400), doi cai ( SO 2808 ), 5 capre destinate reproducerii (SO 564), 10 familii de albine (So 590), 10 curci/curcani (So 420) obtine 12.209 SO, deci este eligibil sa depuna dosarul la program

Mai jos gasiti care este valoarea standard pentru HA de teren pentru diverse culturi sau pentru fiecare cap de animal. Pentru a fi eligibil la program trebuie sa cumulati cel putin 12.000 SO.Programează o ședință de consultanță gratuită

Completează formularul iar un consultant de fonduri europene te va suna.


Adresa

Strada Mihail Sadoveanu 27, Târgu Jiu, România, 210006